Általános szerződési feltételek

1.1 Preambulum
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy teljes körűen szabályozza a ”Projekt Showroom Kft.” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által működtetett, a www.projektshowroom.hu honlapon elérhető webáruház felhasználásának, valamint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás általános szerződési feltételeit.

1.2. Általános és értelmező rendelkezések
A webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel történő vásárlással a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban „Megrendelő”) között. A szerződés interneten kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma kizárólag elektronikusan kerül iktatásra és archiválásra és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető, magatartási kódexre nem utal. A Megrendelő a webáruház honlapján történő megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.1. Az ÁSZF hatálya
2.1.1. Az ÁSZF személyi hatálya
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között, a webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel létrejött jogviszonyra.
2.1.2. Az ÁSZF tárgyi hatálya
Jelen ÁSZF teljeskörűen és automatikusan szabályozza a Szolgáltató, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között létrejött adásvételi, valamint a szállítási jogviszony feltételeit.
2.1.3. Az ÁSZF területi hatálya
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő közötti valamennyi, Magyarország területén létrejött jogügyletre.
2.1.4. Az ÁSZF időbeli hatálya
Jelen ÁSZF annak közzétételének napjával lép hatályba azzal, hogy az egyes megrendelők vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései a webáruház honlapján történő megrendelés leadásával egyidejűleg válnak kötelező erejűvé. Jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása, vagy módosítása esetén. A felek jogviszonyában az egyes cselekmények megítélése során, illetve esetleges vita esetén mindig a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.


2.2. Az ÁSZF elérhetősége és módosítása
A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a www.projektshowroom.hu webáruház honlapján, amely így bármely megrendelője számára hozzáférhető, nyilvános. Az ÁSZF egyoldalú módosítására a Szolgáltató időkorlátozás nélkül jogosult – a jogszabályban meghatározott kivételekkel, és a jelen ÁSZF által megjelölteken túl – mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági, szolgáltatási körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti igény, a Szolgáltatásra (pl.: kiegészítő szolgáltatások, kapcsolódó eljárások, a teljesítésben közreműködők), illetőleg a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek, valamint a technológia (pl.: termékekkel kapcsolatos jellemzők, fogalomhasználat) megváltozása indokolttá teszik. A módosított ÁSZF szövegét a Szolgáltató köteles a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal www.projektshowroom.hu honlapon közzétenni. A módosítást oly módon kell nyilvánosságra hozni, hogy a felek számára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a hatályba lépés időpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések köre. Az ÁSZF elfogadásával megrendelést leadó felhasználó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által egyoldalúan módosított ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.


2.3. Fogalom meghatározások
2.3.1. Szolgáltató: jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltató a Projekt Showroom Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Projekt Showroom Kft., székhely: 1053 Budapest Múzeum krt 41.., cégjegyzékszám: 01-09- 998233, adószám: 24257701-2-41).

2.3.2. Megrendelő: jelen ÁSZF vonatkozásában megrendelő az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki/amely a Szolgáltatást igénybe veszi.

2.3.3. Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a www.projektshowroom.hu honlapon található webáruházban regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével a Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott termékek kiszállítását vállalja.

2.3.4. Termék: mindazon áruk, amelyek a Szolgáltató webáruházában elérhetőek, amelyek szállítását a Szolgáltató jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint vállalja.

2.3.5. www.projektshowroom.hu: a Szolgáltató által működtetett webáruház honlapja, melyen keresztül Megrendelő kizárólag elektronikus úton adhatja le megrendelését.


3. A szolgáltatás igénybevétele
3.1. Kapcsolattartási adatok megadása
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a Megrendelő személyes adatait, elérhetőségeit a pontos szállítási, illetve számlázási adatokat Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amelyeket a jelen ÁSZF által meghatározott módon bármikor lehetősége van módosítani.
Megrendelő a webáruház honlapján a megrendelés leadásakor kell megadja kapcsolattartási adatait : e-mail címét vagy mobil telefonszámát, házhozszállítás esetén pedig címét.

Az esetleges adatbeviteli hibákért, illetőleg hamis adatok megadásából vagy adatváltozás esetén az adatok módosításának elmaradásából eredő esetleges károkért Megrendelőt teljeskörű kárfelelősség terheli.

Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismerésével nem nyilatkozik, úgy nem jogosult www.projektshoeroom.hu honlapon elérhető webáruház használatára, és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére.

Szolgáltató jogosult a nyilvánvalóan hibás vagy hamis megrendelést törölni, továbbá kétség esetén jogosult a Megrendelő által megadott adatok valódiságát ellenőrizni.


3.2. A megvásárolható termékek köre
A webáruházban a Szolgáltató által továbbértékesített különböző kategóriájú kozmetikai és szépségápolási termékek és fürdőszobai kiegészítők kaphatók.

A termékekhez tartozó adatlapok részletes leírást tartalmaznak a termékekről, azok alapvető tulajdonságairól és felhasználásáról.

A Szolgáltató szavatolja, hogy a webáruházban elérhető termékek kizárólag ellenőrzött gyártótól illetőleg forgalmazótól beszerzett, kiváló minőségű, minden esetben eredeti termékek.

Szolgáltató a webáruházban közzétett, a termékekről készített képeket mindig a legnagyobb gondossággal készíti/készítteti el, ugyanakkor a képek illusztrációs célokat szolgálnak és az egyes termékek csomagolása eltérhet a honlapon látottaktól.

3.3. Megrendelés
A megrendelések leadása előzetes regisztráció nélkül történik, kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett, a www.projektshowroom.hu honlapon található webáruházon keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxüzenet, postai vagy elektronikus levél formájában leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató szintén elektronikus úton továbbítja a Megrendelő részére.

A megrendelés során Megrendelő kiválaszthatja a kívánt terméke(ket)t, a webáruházban a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak termékleírását, tájékozódhat annak elérhetőségéről, áráról.

A termék kiválasztását követően azt a „Hozzáadás a kosárhoz” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi.
A „Kosár megtekintése” gombra kattintva a Megrendelő ellenőrizheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, azok mennyiségét.

A termékek alatt található « Eltávolítás » gombra kattintva minden terméket egyesével törölhet a kosárból.

A „Megrendelés” gombra való kattintást követően a Megrendelő véglegesítheti a megrendelést. Ezt követően meghatározhatja a szállításhoz szükséges adatokat, választhat a rendelkezésre álló szállítási és fizetési módok közül.

A megrendelés véglegesítése során a Szolgáltató a kiválasztott termék(ek) lényeges tulajdonságairól, azok ellenértékének (ÁFÁ-val együtt számított) összegéről, az ezen felül felmerülő valamennyi (pl.: csomagolási, postázási, szállítási díjakról) költségről, a szerződés időtartamáról, valamint a választott fizetési módnak megfelelően a Megrendelő fizetési kötelezettségének legrövidebb időtartamáról tájékoztatást nyújt.


A megrendeléssel a Megrendelő kifejezetten elismeri és tudomásul veszi a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást, valamint, hogy a megrendelés körében tett nyilatkozata (így a „Megrendelés” gomb megnyomása) fizetési kötelezettséget von maga után.


3.4. A termékek rendelkezésre állása
A Szolgáltató a megrendelést követően azonnal automatikus értesítést küld a megrendelés fogadásáról. A megrendelés beérkezését követően ellenőrzi annak teljesíthetőségét és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus üzenet formájában visszaigazolja a megrendelést.
Az ilyen módon visszaigazolt és megerősített megrendelésre és annak ellenértéke összegére Szolgáltató árgaranciát vállal.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók tárhelyének telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A Szolgáltató biztosítja a megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközöket annak érdekében, hogy a Megrendelő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

Ha a megrendelt termék a megrendelést követően esetlegesen nem áll rendelkezésre, illetőleg az „elérhető”-ként feltüntetett termék beszerzése nem biztosított a webáruházban feltüntetett időtartamon belül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződés nem jön létre.

A Szolgáltató a Megrendelőt erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszatéríti Megrendelő részére, a tájékoztatást követő legkésőbb tizenöt (15) napon belül.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatáson, a webáruházban elérhető termékek körén, illetőleg azok árain bármikor módosítson.

A Szolgáltató által biztosított, a webáruházban elérhető termékekre vonatkozó árengedmény vagy más kedvezmények (akciók és nyereményjátékok) lényeges körülményeiről – így különösen annak mértékéről és időtartamáról, az igénybevétel, illetőleg részvétel feltételeiről és korlátairól – a webáruház útján valamennyi felhasználó számára tájékoztatást nyújt.

A Megrendelőnek az akció időtartama alatt az érintett termékek vagy szolgáltatások tekintetében leadott megrendelésére és a Szolgáltatás teljesítésére az akció idejére meghirdetett feltételek az irányadók.

3.5. Kiszállítás, szállítási díjak
Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a webáruházon keresztül leadott, és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés esetén a Megrendelő által meghatározott mennyiségű terméket becsomagolja, és a Megrendelő által választott szállítási módnak megfelelően a megjelölt magyarországi címre szállítja, és ott a Megrendelő – vagy az általa kijelölt harmadik személy – részére átadja.

Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállításra nincs lehetőség. A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, vagy postai küldeményként történik, illetőleg a Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelt termékek személyes átvételére.

Az egyes szállítási módokról, azok változásáról Szolgáltató minden esetben a weboldalon tájékoztatja ügyfeleit, valamint a Megrendelés leadásakor feltünteti az aktuálisan választható módozatokat.
A termék kiszállításának vállalt határidejét Szolgáltató a webáruházban, illetve a visszaigazoló e-mail-ben feltünteti.

A kiszállítást követően Megrendelő a kézhez kapott terméket haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontból ellenőrizni.

3.6. Fizetési módok
A Szolgáltató a Megrendelő által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a Szolgáltatás ellenértékéről számlát állít ki, melyet elküld Megrendelő részére e-mailben, a Megrendelő által nyomtatható formában.

A termékek forintban meghatározott árát a Szolgáltató a honlapján feltünteti. Az ilyen módon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

A Szolgáltató jogosult a termékek árát bármikor egyoldalúan módosítani.

Az egyes megrendelések elküldését követő elektronikus visszaigazolás tartalmazza az adott megrendelés ellenértékét és szállítási költségét.

A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét, valamint a kiszállítási díját Megrendelő online bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.
Szolgáltató online bankkártyás fizetés révén biztosítja a Megrendelő számára a webáruházban történő kényelmes és biztonságos vásárlást. Szolgáltató a kiválasztott áruk megrendelése után Megrendelőt a Simple Pay OTP weboldalára irányítja át, ahol Megrendelő az OTP Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyája segítségével.
Megrendelőnek ehhez kizárólag a fizetési mód kiválasztásánál a „Fizetés bankkártyával” feliratra kell kattintania, majd az OTP Bank által működtetett fizetési szerveren Megrendelő meg kell adnia kártyája számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját.
Online bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.
Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékét megfizette. Szolgáltató jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni, amennyiben Megrendelőnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn Szolgáltatóval szemben.
Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azon Megrendelő esetében, aki az általa megadott szállítási címen nem veszi át a megrendelt termékeket legalább két egymást követő alkalommal, újabb megrendelést a Megrendelőtől csak abban az esetben fogadjon el, ha a Megrendelő a megrendelt termékek ellenértékét a Szolgáltató részére előre megfizeti, majd azokat Szolgáltató pop-up üzletében (1061 Budapest Király utca 44) személyesen átveszi.
A kiszállítás felfüggesztéséről, valamint a felfüggesztés megszüntetésének feltételeiről a Szolgáltató írásban is tájékoztatja a Megrendelőt.
Bolti átvétel esetén a Szolgáltató e-mailen tájékoztatja a Megrendelőt a termék átvételének lehetőségéről.
Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt terméket a Megrendelő fenti tájékoztatásától számított 10 munkanapig tartja rendelkezésre.
Amennyiben Megrendelő az általa megrendelt terméket 10 munkanapon belül a Szolgáltatótól nem veszi át, úgy a Szolgáltató Megrendelőt először telefonon hívja fel a megrendelés átvételére, majd ennek eredménytelensége esetén a Megrendelő részére e-mailben küld tájékoztatást a megrendelés lezárásáról és a termék ellenértéke visszafizetésének feltételeiről.
A megrendelt termék Megrendelő általi átvételének elmaradása esetén Szolgáltató a termék ellenértékét visszafizeti Megrendelő részére oly módon, hogy annak összegét átutalja a Megrendelő által írásban megadott bankszámlaszámra, a Megrendelő tájékoztatásának kézhezvételét követő 14 napon belül.
Szolgáltató visszafizetési kötelezettségének teljesítésével mindaddig nem esik késedelembe, amíg Megrendelő a termék vételárának visszautalásához szükséges adatokat Szolgáltató részére nem küldi meg.

3.7. Szavatosság
3.7.1. Kellékszavatosság
A Szolgáltató a webáruházban elérhető és megrendelhető termékekről, azok tulajdonságairól folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt.
A termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet a Megrendelő elvárhat, valamint rendelkezniük kell a Szolgáltató által adott, a webáruházban hozzáférhetővé tett leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A Szolgáltató szavatolja, hogy a webáruházban elérhető termékek minden esetben eredeti termékek. Amennyiben a Megrendelő által megrendelt termék eredetisége kapcsán kétség merül fel, úgy a Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által részére visszajuttatott termék eredetiségvizsgálatát a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül elvégzi.
Amennyiben az eredetiségvizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy az érintett termék nem eredeti, úgy a Szolgáltató díjmentesen cserét biztosít a Megrendelő részére.
A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a visszaküldött termék eredetiségének megállapítása érdekében lefolytatott vizsgálat eredményeképpen a termékkel kapcsolatban sem mennyiségi, sem minőségi hiba megállapítására nem kerül sor, továbbá a vizsgálat a termék eredetiségét is igazolja, úgy a Megrendelő köteles viselni ezen vizsgálat lefolytatásának költségét, melyet a Szolgáltató utólag számláz ki a Megrendelőnek.
A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).
A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak kivéve, ha a hiba a szállítás következménye.
A Megrendelő hibás teljesítés esetén kifogást terjeszthet elő, kifogását a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak szerint:
a. A Megrendelő szavatossági igényként elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított 15 napon belül a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül a választott szavatossági igénynek eleget tesz. Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a webáruházban elérhető termékek jellegéből fakadóan hibás teljesítés esetén a Megrendelő elsődlegesen kicserélés iránti igényét érvényesítheti.
b. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Megrendelőnek a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a terméket, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
c. A Megrendelő a választott szavatossági igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a Szolgáltatónak megfizetni kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
d. A Megrendelő a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles azt közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
e. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Megrendelő szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) év alatt évül el.

3.7.2. Termékszavatosság
A Szolgáltató által a Megrendelőnek eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő követelheti, hogy a Szolgáltató a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A Szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. A szavatosság tekintetében egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

3.7.3. Jótállás
A Szolgáltató a Megrendelővel, mint fogyasztóval létrejött szerződés alapján jótállást kizárólag a webáruházban elérhető tartós fogyasztási cikkek tekintetében a jogszabályi kötelezettségének megfelelően vállal.
A jótállás időtartama egy év, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.

A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállás a Jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

3.8. Elállási jog
A Megrendelőt a termék átvételétől számított 5 (öt) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Megrendelőt megillető elállási jog, a termékek jellegéből kifolyólag kizárólag a bontatlan, nem használt termékekre vonatkozik.

A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Megrendelő elállási jogát a jogszabály által meghatározott határidőn belül a Szolgáltatóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata útján gyakorolhatja.

A Megrendelő elállása esetén e jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a rendelkezésére álló határidő lejárta előtt elküldi.

A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül – banki átutalás útján – visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, kivéve a szállítási költségeket.

A Megrendelő a fentieknek megfelelő elállása esetén köteles a terméket a saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 7 (hét) napon belül visszaküldeni, illetőleg a Szolgáltató részére a személyes átvétel helyszínén átadni.
A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Megrendelő által megfizetett összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A visszaküldésnél felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni.

A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelő az elállási jogát nem gyakorolhatja olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A Megrendelő az őt megillető elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. Amennyiben a Megrendelő elállási jogát gyakorolni kívánja, úgy a Szolgáltató a Megrendelő erre vonatkozó írásos kérelme esetén megküldi a Megrendelő részére az erre szolgáló nyilatkozat-mintát, melynek kitöltésével a Megrendelő elállási jogát gyakorolhatja.


3.9. Panaszkezelés
3.9.1. Panasz benyújtása a Szolgáltatóhoz
Megrendelő a rendelés elküldését követően, annak Szolgáltató általi visszaigazolásáig jogosult a megrendelést elektronikus úton visszavonni. A Szolgáltató általi visszaigazolást követően Megrendelő kizárólag Szolgáltató felmerült kárának megtérítése mellett jogosult a rendelést visszavonni.

A Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor, illetve átvétel során megvizsgálni és a terméken, illetve a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

Amennyiben megrendelése során, illetőleg a kiszállítást követően Megrendelőnek bármilyen panasza merülne fel, Megrendelő jogosult panasszal élni.

A Szolgáltató által teljesített kiszállítás kapcsán felmerült esetleges panaszokat Szolgáltató a kiszállítás időpontját követő 36 órán belül fogad el. A panasz továbbítására lehetőség van a krisztina,csikos@projektshowroom.hu címre küldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a 1053 Budapest, Múzeum krt 41. címre továbbított levélben, valamint személyesen a 1061 Budapest Király utca 44 címen.

A szóbeli panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, és azok megalapozottsága esetén orvosolja.

Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek.

Az írásbeli panasz beérkezését követően az abban foglaltakat Szolgáltató a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.

Sérült – ugyanakkor Megrendelő által átvett és nem kifogásolt – csomagolású termék esetén Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a termék a kiszállítás során sérült meg.


3.9.2. Békéltető Testülethez fordulás joga
A Megrendelő panaszának elutasítása esetén jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei: Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Weboldal: www.bekeltet.hu E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Megrendelő a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét a http://www.bekeltet.hu/6-Elerhetoseg oldalon érheti el.


3.10. Szolgáltató felelősségvállalása
Szolgáltató vállalja, hogy a webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezések, illetőleg a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon közzétett információk körében az ott megjelölteket magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesítéséért minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a megrendelt termék kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: árvíz, földrengés, stb.) ütközik, úgy a Megrendelőt ennek tényéről haladéktalanul tájékoztatja, illetőleg a már előzetesen megfizetett termék ellenértékét a Megrendelő részére visszatéríti.

A webáruház működésében felmerülő hiba vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar okán) eredő károkért Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Szolgáltató minden esetben megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja Megrendelő részére az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavításának lehetőségét a megrendelés elektronikus elküldése előtt.

Megrendelőnek minden megrendelés alkalmával lehetősége van az adatok ellenőrzésére, esetleges kijavítására, ennél fogva Szolgáltatót a hibás adatbevitelből eredő károkért felelősség nem terheli.

3.11. Megrendelő felelősségvállalása
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelés leadásával egyidejűleg jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Szolgáltató által közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

Megrendelő kijelenti, hogy az általa a megrendelés során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, vállalja továbbá, hogy az általa leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésben megrendelt termék(ek) átvételéről és ellenértéke megfizetéséről gondoskodik, az általa a megrendelés során megadott szállítási és fizetési feltételeknek megfelelően.

Amennyiben a kiszállítás a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő esetleges többletköltségeket Megrendelő köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

4. Egyéb rendelkezések
4.1. A Szolgáltató adatai www.projektshowroom.hu honlapon elérhető webáruház üzemeltetője a Projekt Showroom Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató.
Cégnév: Projekt Showroom Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: Projekt Showroom Kft. Székhely 1053 Budapest, Múzeum körút 41. Cégjegyzékszám: 01-09-998233 Adószám: 24257701-4-41 Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Elektronikus elérhetőség, e-mail cím: www.projektshowroom.hu hello@projektshowroom.hu Telefonszám: ++36704341685

A szerződés nyelve: magyar

4.2. Joghatóság és illetékesség kikötése
A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvita tekintetében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1035 Budapest, Miklós utca 2.) az illetékes. 5. Jelen ÁSZF 2020. Június 1. napjától annak visszavonásáig hatályos.